یادگیری اکتشافی

یادگیری اکتشافی

استاد دکتر حسینی نیشابوری، شیوه های یادگیری اکتشافی در قرآن

Avalable download: