کار فرهنگی همراه با کار اجرایی

کار فرهنگی همراه با کاراجرایی

استاد دکتر حسینی نیشابوری: کار فرهنگی در مواردی باید همراه با کار اجرایی باشد و الا ره به جایی نمی برد.

Avalable download: