ولایت داشتن مومنان بر یکدیگر

ولایت داشتن مومنان بر یکدیگر

استاد دکتر حسینی نیشابوری: قرآن می فرماید: مؤمنان بر یکدیگر ولایت دارند؛ بنابراین امر به معروف و نهی از منکر با شرایطش وظیفه هر انسانی است.

Avalable download: