نجات دادن از گمراهی یکی از مهم ترین آموزه های تربیتی قیام سیدالشهدا علیه السلام

نجات دادن از گمراهی

استاد دکتر حسینی نیشابوری: یکی دیگر از مهم‌ترین آموزه های تربیتی قیام سیدالشهدا (علیه السلام) نجات دادن مردم از گمراهی است.

Avalable download: