تفاوت امر به معروف با ارشاد جاهل

تفاوت امر به معروف با ارشاد جاهل

استاد دکتر حسینی نیشابوری: امر به معروف با ارشاد جاهل فرق می کند؛ این تفاوت را باید جدی گرفت؛ چون نحوه تعامل با طرف مقابل متفاوت می شود.

Avalable download: